ประกาศรับ Google Apps Account

ประกาศรับ Google Apps Account

ประกาศจากศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร (ICC) 

น.ศ.ที่ยังไม่ได้รับ Google Apps Account หรือติดขัดในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ ICC อาคาร A ห้อง A301

 

Author Bio