ประกาศการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ A308

ไม่แนะนำให้จัดเก็บข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้อง A308
เนื่องจากได้ทำการติดตั้ง โปรแกรม Deepfreeze (โปรแกรมล้างข้อมูล เมื่อปิด-เปิดเครื่องใหม่)
แนะนำให้นักศึกษาหรือผู้ที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
จัดเก็บข้อมูลไว้ที่อื่นๆ เช่น google Drive , Flash Drive เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

ประกาศการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์ A308

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top