Support System : E-Support     Tel. 02 763 2600 ต่อ  2643-2644

คู่มือการใช้งาน Solution.ID.Time.Attendance

ประกาศ การใช้งาน Solution.ID.Time.Attendance

เนื่องจากสถาบันฯ ได้ติดตั้งเครื่องสแกนบัตรนักศึกษาในห้องเรียน จำนวน 48 เครื่อง (ทุกอาคาร)
เช่นเดียวกับเครื่องที่ติดตั้งบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า - ออก ใต้อาคาร A
เพื่อให้อาจารย์สามารถเช็คจำนวนนักศึกษาเข้าเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้นและสามารถใช้งานได้ในเทอม 2/2563
ขั้นตอนการใช้งานเครื่องสแกนบัตรนักศึกษาในห้องเรียน
หรืออาจารย์สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียด โดยลิงค์ Download

By.Admin | 04/11/2020
Scroll to top