About US

ศูนย์ ICC

สถาบันมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)  ด้วยการเน้นการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการ และการบริหารงานเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาสถาบันมีศักยภาพพร้อมเป็น e-University

พันธกิจ ( MISSION )

  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการเรียนการสอน การบริหารและการวิจัย
  • พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ เข้าใจการใช้ประโยชน์จากไอซีที พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสมัยใหม่
  • พัฒนาบุคลากรทั้งอาจารย์และพนักงานให้มีความรู้ความสามารถด้านไอซีที สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการการศึกษาและ บริหารงาน
  • พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู้ การบริหารและการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือประกอบ
  • พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยเน้นให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์โดยรวม

เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด แผนแม่บทฯ ฉบับนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักขึ้นมา6 ด้านเพื่อวิจัย พัฒนา เผยแพร่ และนำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ในสถาบัน ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน  ประกอบด้วย

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอนด้วย ICT
  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง จนสามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการทำงาน
  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษานำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบวิชาชีพ
  • ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันในระบบบริหารจัดการและบริการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

What we do

Providing support services, system development and networking.

Web Development

ออกแบบ พัฒนาระบบ และเว็บไซต์ต่างๆภายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Graphic Design

ออกแบบงานกราฟฟิก ดีไซน์ต่างๆ ให้กับแต่ละหน่วยงาน ภายในสถาบันฯ

Networking

ดูแลระบบงานเครือข่าย และให้บริการเครื่องข่ายภายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Support Services

คอยสนับสนุนและให้บริการทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ และงานด้านเครือข่าย ภายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Training

จัดอบรมการใช้งานระบบ เช่น มคอ. ออนไลน์ ให้กับคณาจารย์ภายในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Other Services

ให้บริการทางด้านอื่นๆ เช่นให้คำแนะนำ การใช้งานระบบ การใช้เทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ

Leaders

บุคลากรภายในศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร (ICC) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ดลวิชิต จันทร์นาม

ดลวิชิต จันทร์นาม

System Engineer

คณพล วิสูงเร

คณพล วิสูงเร

Web Programmer

สุทธิพงษ์ คนตรง

สุทธิพงษ์ คนตรง

Technical Support Engineer

วัชราพร จันทะขาน

วัชราพร จันทะขาน

ICC Support and Administrator

พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช

พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช

Graphic and Web Designer

จันทิมา สุขการ

จันทิมา สุขการ

Web Programmer

เมธา เอกอภิวงศ์

เมธา เอกอภิวงศ์

Web Programmer

อรรณพ พฤษาชัยพร

อรรณพ พฤษาชัยพร

Technical Support Engineer

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์ ICC เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน

ศูนย์ ICC เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน ที่ศูนย์ ICC นักศึกษาที่สนใจ สามารถเข้ามาสอบถามได้ที่ห้อง A301 คุณสมบัติ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ : มีความสามรถในการออกแบบ design และพัฒนาระบบเว็บไซต์ :...

Contact Us

 Say Hello!

ติดต่อสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำ ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร